fbpx
0
Je winkelwagen
blank

Algemene voorwaarden On Tour

ALGEMENE VOORWAARDEN MyArtyParty on Tour
  1. Algemeen
    1 – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de On Tour schildertafel.

2 – Voor het kunnen deelnemen aan de onder 1 genoemde activiteiten is in elk geval een lidmaatschapskaart, of een dagpas vereist, welke in de verkoopprijs is verwerkt.

2. Inschrijven cursussen en workshops tekenen en schilderen
3 – Voorafgaande aan één van de lesprogramma’s of de KinderaKademie zullen deelnemers zich moeten inschrijven voor de cursus of workshop. Deelnemers kunnen zich inschrijven met het aanmeldingsformulier vermeld op de website www.atelierswesterdok.nl of via een bevestiging peremail. Door het ondertekenen en indienen c.q. elektronisch opsturen van het inschrijvingsformulier of aanmelden via een email, verplichten deelnemers zich tot het betalen van de aangemelde cursus. De betaling dient voorafgaand de eerste bijeenkomst te zijn betaald.

4 – De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van de ontvangen betalingen. Behoudens het onder artikel 2.3 genoemde geval, is de deelnemer met de ontvangst van de aanmelding geplaatst, hetgeen per e-mail zal worden bevestigd.

5 – Indien er voor een cursus het maximum aantal deelnemers is ingeschreven en de cursus “vol” is op het moment van aanmelden, kan de deelnemer niet (meer) worden geplaatst, hetgeen zo spoedig mogelijk per e-mail kenbaar zal worden gemaakt.

6 – Bij onvoldoende aanmeldingen, zal de workshop of cursus niet van start gaan. Ateliers Westerdok stelt in dat geval de wel aangemelde deelnemers daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee dagen voor de aanvang van de workshop of de cursus, op de hoogte. Het aanbetaalde cursusbedrag kan in dat geval worden gebruikt voor andere workshops cursussen of kan worden gerestitueerd.

7 – Afmelden voor een workshop of cursus is kosteloos, mits de afmelding uiterlijk twee weken voor de aanvang van de workshops of cursus schriftelijk kenbaar wordt gemaakt. Indien niet tijdig wordt afgemeld, zal de gehele bedrag van de ingeschreven activiteit in rekening worden gebracht.

9 – Papier en overige materialen ten behoeve van de workshop of cursus, zijn niet inbegrepen en kunnen desgewenst een kwartier voor aanvang van de workshop of cursus bij Ateliers Westerdok worden gekocht. De ten behoeve van de Kinderakademie benodigde materialen zijn veelal wel bij de kosten inbegrepen, mits anders vermeld bij de activiteit.

3. Kortingen
12 – Kortingen op cursussen of workshops staan vermeld op de site. Indien het een aktie betreft, gelden hiervoor specifieke voorwaarden, welke vermeld staan in het aktie. Aan de akties kunnen geen rechten worden ontleend.

18 – Het door de gebruiker te betalen bedrag wordt gescheiden met een deel deel onkostenvergoeding bestemd voor de modellen- en leiderspot en een deel betaling voor de huur en voorzieningen voor St. Ateliers Westerdok. Dit laatste deel is inclusief 21 % BTW. Op de site en op de achterkant van de kaarten staan de bedragen vermeld. Uit de modellen-/leiderspot krijgen de modellen en de leiders een vergoeding, die door de leiders namens de deelnemers, wordt beheerd.

5. Overige
20 – Het atelier is een kwartier voor de aanvang van de les of bijeenkomst geopend.

21 – Ateliers Westerdok is jegens de deelnemers en/of eventuele begeleiders niet aansprakelijk voor (de schade als gevolg van) verlies, ongeval, ziekte, diefstal of andere gebeurtenissen tijdens of als gevolg van de lessen/programma’s/workshops/cursussen/werkplaatsen.

22 – De deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met de materialen/gebruiksvoorwerpen die door Ateliers Westerdok ter beschikking worden gesteld. Indien schade aan de materialen/ gebruiksvoorwerpen ontstaat als gevolg van ondeugdelijk of onzorgvuldig gebruik door de deelnemer, zal de deelnemer de schade van Ateliers Westerdok vergoeden.

23 – Ateliers Westerdok is op generlei wijze verantwoordelijk voor achtergelaten werkstukken, materialen of bezittingen van haar deelnemers.

24 – De deelnemer is ermee bekend dat hetgeen hij of zij tijdens de bijeenkomst heeft gemaakt, gebruikt kan worden voor publicatiedoeleinden van Ateliers Westerdok, zoals het afbeelden van een foto van het werk in een brochure, de website of andere media. De deelnemer doet daarbij afstand van een eventueel recht op naamsvermelding.

25 – Tijdens de lessen/bijeenkomsten is Ateliers Westerdok gerechtigd foto’s te maken ten behoeve van de onder punt 24 omschreven doeleinden. Indien een deelnemer bezwaar zou hebben tegen het maken of publiceren van een foto van hem/haar of zijn/haar werkstuk, zal de deelnemer dit voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst, of uiterlijk op het moment dat de foto’s worden gemaakt, mededelen. Na publicatie kan geen bezwaar meer worden gemaakt.

29 – Prijzen vermeld op de website of in folders zijn onder voorbehoud van wijziging.

31 – Betaling van de cursussen kan geschieden door direct via de website met Ideal het verschuldigde bedrag over te maken. Tevens kan er voorafgaande de eerste les met PIN of contacten betaald worden op het atelier, westerdok 318 te Amsterdam.

De inschrijving van de cursus of workshop is pas definitief na ontvangst van de betaling. De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van de ontvangen betalingen.